ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του (σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.1 του Ν. 2081/92), όλες οι επιχειρήσεις, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του καθώς επίσης και τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

Για την εγγραφή/διακοπή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τμήμα Μητρώου τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΕ (24/06/2022)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (16/05/2022)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (09/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (08/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε. & Ε.Ε.) (08/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (08/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (07/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (07/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε.& Ε.Ε.) (07/07/2009)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (07/07/2009)

DOWNLOADS:
: Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)