Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας τηρείται το Ειδικό Μητρώο Μεσίτης Ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.4072/2012.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Μεσίτης Ακινήτων (Έντυπο Αίτησης).

2. Αστυνομική Ταυτότητα.

3. Τίτλος σπουδών: Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86. (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης).

5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική Δικαστική Συμπαράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα του Μητρώου τηλ:2682029414.

DOWNLOADS:
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ