Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής Ομορρύθμων  και ετερορρύθμων εταιρειών:

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ προεγγραφής που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2. Φωτοτυπία ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ θεωρημένου από το Πρωτοδικείο.
3. Φωτοτυπία ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Φωτοτυπία Ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου των εταίρων.
6. Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής του έτους έναρξης που είναι:

23,48 + 100,00 = 123,48€

DOWNLOADS:
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ