Απαιτούμενα δικαιολογητικά διαγραφής Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.):

1. Αντίγραφο διακοπής από την αρμόδια ΔΟΥ.
2. Επιστροφή ειδικής άδειας εάν κατέχει (Ασφ. Σύμβουλος, Μεσίτης, κλπ).
3. Εξόφληση των συνδρομών μέχρι και το έτος διακοπής των εργασιών.
4. Για αδράνεια θα πρέπει να κατατεθεί αποδεικτικό από την αρμόδια ΔΟΥ και εξόφληση του 1/3 του συνολικού ποσού των συνδρομών που βρίσκεται σε αδράνεια.