Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000,00€ με την παρακάτω κατανομή:

1. Ποσό 4.000.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ.

2.Ποσό 1.500.000€  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161PO006).

3.Ποσό 3.000.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).

4. Ποσό 500.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO0085. Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001).

  Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 € ως 400.000€, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα που ανήκουν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω 300.000 €.

   Το ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια.Οι προτάσεις υποβάλλονται κατ΄ αρχήν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα),www.ependyseis.gr/mis. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 15/4/2013 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31/5/2013 και ώρα 24.00.

  Ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Τράπεζες και τους συνεργαζόμενους Αναπτυξιακούς Φορείς.

  Για το πλήρες ενημερωτικό υλικό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 (www.espa.gr) και (www.ependyseis.gr/mis) του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζών και Αναπτυξιακών Φορέων, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.
 Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Πρέβεζας στα τηλέφωνα 210-6985210,  2682029414 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.