Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας τηρείται το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, στο οποίο καταχωρούνται οι επωνυμίες των φυσικών ή νομικών προσώπων, που πραγματοποιούν εξαγωγές και δραστηριοποιούνται στο Νομό Πρεβέζης.

Η επιχείρηση πρέπει να είναι ήδη μέλος του Επιμελητηρίου. Η καταχώρηση της επωνυμίας γίνεται με πράξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου μετά από προηγούμενη διαπίστωση ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργεια του εξαγωγικού εμπορίου οργάνωση, πίστη και εμπορική εγκατάσταση.

Η απόρριψη της αίτησης γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Η  εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, από τη χρονολογία εγγραφής ή ανανέωσής της.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Έντυπο Αίτησης).

2. Παράβολο Δημοσίου ή Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) δεκατέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά  (14,50€) από  Δημόσιο Ταμείο. Στο παράβολο να αναγράφεται ο σκοπός έκδοσής του, δήλωση για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

3.   

        1. Καταστατικό επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο, για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
        2. Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., ενώ για τις Ε.Π.Ε. ΦΕΚ  για τη διαχείριση αυτών.

4. Συστατική επιστολή Τραπέζης  που να συνιστά την εγγραφή της επιχείρησης στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων και στην οποία θα αναφέρεται  από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.τ.λ.).

5.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).

6. Έντυπο εκπροσώπησης (προκειμένου για ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμούς).

7.  Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου περί  μη Πτωχεύσεως

-   Στις ατομικές επιχειρήσεις εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο.

-   Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. γα την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους.

-  Στις Ε.Π.Ε. για την εταιρεία και τους διαχειριστές.

-  Στις Α.Ε. για την εταιρεία, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθύνοντες καθώς και τους Εντεταλμένους Συμβούλους.

- Στις Ναυτικές εταιρείες για την εταιρεία και τους εκπροσώπους.

-  Στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς) για το Συνεταιρισμό και τους εκπροσώπους.

Ανανέωση της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο των Εξαγωγέων

Για την ανανέωση απαιτούντα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Ανανέωσης στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Έντυπο Αίτησης).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86   (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 1).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, για τις εξαγωγές της τριετίας (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 2).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα του Μητρώου τηλ:2682029414.

DOWNLOADS:
Έντυπο Αίτησης
Έντυπο Αίτησης για ανανέωση
Υπεύθυνη Δήλωση 1
Υπεύθυνη Δήλωση 2