98 ΑΔΤΕ διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. (27/03/2023)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/23 για την Προμήθεια Παγωτών , για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION (27/03/2023)
Υπ’ Αριθ. 20/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναλώσιμα έγχυσης) 424 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. (27/03/2023)
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 50 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ. (22/03/2023)
Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ (22/03/2023)
Υπ’ Αριθ. 17/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (ιατρικές συσκευές) 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (22/03/2023)
Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 12870/09 03 2023 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 173 774 ) και κριτή (13/03/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 33 Μ/Κ ΤΑΞ (13/03/2023)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5074756 (10/03/2023)
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Άκαμπτου Κυστεοσκοπίου» (10/03/2023)