Για την χορήγηση της άδειας Εμπορικού Αντιπροσώπου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 Για Ατομική Επιχείρηση:

1. Αίτηση.
2. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ή αντιστοίχου προς αυτές Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο.
4. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι:

        1.δεν είμαι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιοδήποτε τρόπο και

        2.δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 που προβλέπουν ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι.

        3.δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμησης δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατήριο για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Για Νομικό Πρόσωπο (Εταιρεία)

1. Αίτηση.
2. ΦΕΚ για τις ΕΠΕ και Α.Ε., ή επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από το οποίο να φαίνεται η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και μεταξύ των σκοπών της εταιρείας να συμπεριλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.
3. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ή αντιστοίχου προς αυτές Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, του φυσικού προσώπου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο για το φυσικό και νομικό πρόσωπο (για το νομικό πρόσωπο, μόνο αν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας).
5. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση για το φυσικό πρόσωπο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το φυσικό πρόσωπο, ότι:

       1.  δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιοδήποτε τρόπο και

        2. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 που προβλέπουν ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι.

        3. δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμησης δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατήριο για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
8. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε., Γενικής Συνέλευσης για τις ΕΠΕ, ή Απόφαση Συνεδριάσεως για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., με την οποία θα ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας, για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες στο φυσικό πρόσωπο.

DOWNLOADS:
Αίτηση