Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής Ανωνύμων Εταιρειών:

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ προεγγραφής που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.


ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2. Φωτοτυπία ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ και της τυχόν συμπληρωματικής διορθωτικής πράξης, θεωρημένων από το Πρωτοδικείο.
3. Το ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης) στο οποίο δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Α.Ε. ή αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ, ανακοίνωση Νομαρχίας με την υπό δημοσίευση περίληψη του καταστατικού.
4. Το ΦΕΚ μόλις αυτό κυκλοφορήσει.
5. Φωτοτυπία ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Φωτοτυπία Ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες.
7. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου των μελών του Δ.Σ.
8. Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής του έτους έναρξης που είναι:

58,69 + 480,00 = 538,69€

DOWNLOADS:
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ