Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης:

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ προεγγραφής που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, που χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2. Φωτοτυπία ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ θεωρημένου από το Πρωτοδικείο.
3. Το ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης) στο οποίο δημοσιεύθηκε η ίδρυση της εταιρείας ή αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ, φωτοτυπία της απόδειξης του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ).
4. Φωτοτυπία ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Φωτοτυπία Ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες.
6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου των εταίρων και του διαχειριστού.
7. Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής του έτους έναρξης που είναι:

44,02 + 150,00 = 194,02€

DOWNLOADS:
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ