Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας τηρείται το Ειδικό Μητρώο Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων, σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει και το Π.Δ.. 190/2006.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων (Έντυπο Αίτησης).

2. Μια Φωτογραφία ταυτότητας.

3. Αστυνομική Ταυτότητα.

4. Τίτλος σπουδών: Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86. (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης).

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη Πτωχεύσεως.

7. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική Δικαστική Συμπαράσταση.

8. Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για το ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€) κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του.

9. Βεβαίωση Εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

10. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

i. Έχει εργαστεί επί τρία (3) τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

ii. Έχει εργαστεί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

iii. Έχει εργαστεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα ή

v. Έχει διατελέσει για δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα του Μητρώου τηλ:2682029414.