Υπ’ Αριθ. 17/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (ιατρικές συσκευές) 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (22/03/2023)
Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 12870/09 03 2023 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 173 774 ) και κριτή (13/03/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 33 Μ/Κ ΤΑΞ (13/03/2023)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5074756 (10/03/2023)
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Άκαμπτου Κυστεοσκοπίου» (10/03/2023)
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Ρετζεκτοσκοπίου Διουρηθρικής Προστατεκτομής» (10/03/2023)
Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c και του λόγου μικρολευκωματίνης/κρεατινίνης (λόγος ACR) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (10/03/2023)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ.Ν.Ζακύνθου "Αγιος Διονύσιος" (10/03/2023)
Παροχή υπηρεσιών, για την εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων επιτήρησης του ΔΑΑ (πρωτεύοντος Radar (PSR)) στην θέση Καμάρα (10/03/2023)
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ανάγκες πλυντηρίων - σιδερωτηρίων» (10/03/2023)