Επισυνάπτεται ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων για τη θέση του/της ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (PROJECT & COMMUNICATION COORDINATOR) που αφορά την αρ. πρωτ. 945/08-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΟ2ΟΡΞΖ-225) Ανοιχτή Πρόσκληση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου «Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector» με ακρωνύμιο «ΟliveOilMedNet», Project ID Euro-MED0200570, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG Euro-MED 2021-2027

Επί των πινάκων προβλέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι, από 26-02-2024 έως και 01-03-2024.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται απευθείας στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

 

DOWNLOADS:
Προσωρινά Αποτελέσματα