Πηγή Κειμένου: Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάγκης άμεσης ενεργοποίησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", ανακοινώνει την έκδοση δύο νέων προσκλήσεων (Πρόσκληση 11 και Πρόσκληση 12), οι οποίες θα υποδέχονται προτάσεις από Δευτέρα 10 Μαΐου 2010.

Οι Προσκλήσεις δεν αφορούν σε πράξεις (κρατικών) ενισχύσεων, και το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης 11 ανέρχεται σε 80.000.000,00 € και της Πρόσκλησης 12 σε 30.000.000,00 €.
 
Ειδικότερα:

  • Πρόσκληση 11
Αφορά σε 'Εργα - Γέφυρες", στον  Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ», Ειδικό Στόχο 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και Ειδικό Στόχο 2.2: «Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη».

Υποβολή προτάσεων: από 10 Μαΐου 2010.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:
Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση 11.

  • Πρόσκληση 12

Αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Οικονομικών, στον  Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ», Ειδικό Στόχο 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικό Στόχο 2.2: «Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη».

Υποβολή προτάσεων: από 10 Μαΐου 2010.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:25 Ιουνίου 2010


Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση 12.