Διευρύνονται οι δικαιούχοι, αυξάνονται τα ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης ? Παράταση Προγραμμάτων «Ένδυση ? Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» και «Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες»

Με στόχο την τόνωση της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποφάσισε την παράταση προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ επιχειρήσεων, ανταποκρινόμενος και στα αιτήματα των παραγωγικών φορέων.

Με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η διεύρυνση των δικαιούχων και παράλληλα αυξάνονται τα ποσοστά της δημόσιας χρηματοδότησης ενώ μειώνεται το ελάχιστο ύψος των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ένδυσης υπόδησης και μεταποίησης.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Ειδικότερα:

 • 1) Διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 30.000,00€. Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010.
 • 2) Για το πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές», αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μεσαίες επιχειρήσεις στα 50.000,00€. Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2010.

Σημειώνεται ότι, για καθαρά τεχνικούς λόγους προσαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων στα νέα δεδομένα, θα σημειωθεί ολιγοήμερη διακοπή της δυνατότητας υποβολής προτάσεων και στα δύο προγράμματα από 24 Σεπτεμβρίου έως 1η  Οκτωβρίου. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων από την Παρασκευή 1/10 από τις 8:00 π.μ.

Περίληψη - Το Πρόγρα??α «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» επιδιώκει τον ?ετασχη?ατισ?ό της ?εταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονο?ίας προς νέα ή διαφοροποιη?ένα προϊόντα και ?εταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρη?ατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθ?ιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέ?ενης αξίας, ?ε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσω?άτωση γνώσης και καινοτο?ίας.

Για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του ανωτέρω γενικού στόχου, υλοποιείται το πρόγρα??α «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που αποσκοπεί ?έσω της χρη?ατοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθ?ιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισ?ού των υφιστά?ενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δη?ιουργία νέων ?εταποιητικών επιχειρήσεων.

Ειδικότεροι στόχοι του Προγρά??ατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:

 • Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συ?βάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
 • Αναπροσανατολισ?ός της ?εταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέ?ενης αξίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέ?ενης αξίας ?ε έ?φαση στην ποιοτική αναβάθ?ιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Αναβάθ?ιση της επιχειρη?ατικής βάσης σε το?είς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρη?ατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες ?ορφές.
 • Ανάπτυξη επιχειρη?ατικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων ?εταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (?εταποιητικών υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστη?α, ?ε έ?φαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
  εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
 • Ανάπτυξη και εφαρ?ογή τεχνολογικής και ?η τεχνολογικής καινοτο?ίας.
 • Επιχειρη?ατική αξιοποίηση του ζητή?ατος της προστασίας του περιβάλλοντος ?ε παρε?βάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.

Διατήρηση για τις υφιστά?ενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και δη?ιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.                                                                                                             

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγρα??α ?πορούν να υποβάλλουν από ?ια πρόταση:

 • Υφιστά?ενες πολύ ?ικρές και ?ικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισ?ού των Μικρο?εσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτη?α ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους το?είς της ?εταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγρά??ατος.

Νέες και υπό σύσταση (start -up) ?ικρές και πολύ ?ικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισ?ού των Μικρο?εσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτη?α ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους το?είς της ?εταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγρά??ατος του το?έα της ?εταποίησης ή άλλων το?έων που επιθυ?ούν να επεκταθούν σε ?εταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξι?ους το?είς της ?εταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγρά??ατος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγρά??ατος.