Στα πλαίσια στου ΕΠΑΝ II Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, προδημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το πρόγραμμα επιδότησης Εναλλακτικός Τουρισμός.

Το πρόγραμμα αφορά σε επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

DOWNLOADS:
Προδημοσίευση Οδηγού Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός