Θέσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Λεωνίδα Νταλαμάγκα στην ειδική έκδοση της Ναυτεμπορικής «ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & 75η ΔΕΘ»:

ΠΡΕΒΕΖΑ: ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς που δεν επιτρέπει μαζική παραγωγή και τις οικονομίες κλίμακας, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα προβλήματα (υψηλά επιτόκια, υψηλή φορολόγηση, έλλειψη στελεχών) δεν επέτρεψαν την εξέλιξη των τοπικών επιχειρήσεων όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα την αδυναμία προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Προκειμένου λοιπόν οι τοπικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτύξουν την εξωστρέφεια τους  και να σταθούν στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλέγμα σύνθετων και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τις τοπικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά προτείνουμε την:

  •     Κατασκευή έργων υποδομής.


Ο νομός Πρέβεζας διαθέτει ένα υποτυπώδες οδικό δίκτυο που δρα ανασταλτικά στην δημιουργία φιλικού  επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει το οδικό δίκτυο να βελτιωθεί άμεσα και να συνδεθεί με τους κύριους οδικούς άξονες (Εγνατία οδό, Ιόνια Οδό με την ανάλογη σήμανση που μέχρι στιγμής είναι ελλιπής) δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων στην περιοχή λόγω μείωσης του κόστους μεταφοράς των προϊόντων αλλά και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος λόγω της εύκολης πρόσβασης.

Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να αναπτυχθεί η ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας καθώς και το λιμάνι να μετατραπεί  σε ένα σύγχρονο εμπορικό λιμάνι.

  • Αξιοποίηση του  Αναπτυξιακού νόμου και των άλλων  προγραμμάτων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Εθνικού προϋπολογισμού, για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των επιχειρήσεων και παράλληλα προώθηση των προϊόντων τους σε νέες αγορές.
  • Τυποποίηση - Πιστοποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος των τοπικών  προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
  • Σύνδεση προώθησης των τοπικών προϊόντων με πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό(καλάθι τοπικών προϊόντων).
  • Αξιοποίηση από πλευράς τοπικών  επιχειρήσεων των σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου.


Θεωρούμε ότι η υλοποίηση  όλων των παραπάνω δράσεων  θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για την αύξηση και επέκτασης της επενδυτικής δραστηριότητας στο Νομό Πρέβεζας.