Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.


Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου κατά τα οριζόμενα στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (Άρθρο 1).

Επίσης απαιτείται:

 • Να έχουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από το νόμο 3908/2011.
 • Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν (ή να είναι υπό ίδρυση).
 • Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 20% (ή να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο 12μηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
 • Επιχειρήσεις που υπάγονται στην Επιχειρηματικότητα των Νέων μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική Επιχειρηματικότητα) υπό την προϋπόθεση της μη-ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι:

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ.
 • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ.
Τι χρηματοδοτείται: 

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης.

Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν:

Α. Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης:

 • Υπηρεσίες συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (νομικές, διοικητικές, κ.α.) μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως ποσό 30.000 Ευρώ.
 • Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης.
 • Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών (σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού Πάρκου, Ζώνης Καινοτομίας, κ.α.).
 • Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων).
 • Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις).

Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. 

Ποσά και Ποσοστά Ενισχύσεων

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή της Επιχορήγησης ή/και της Επιδότησης Leasing. 

 • Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησης ?ετά την ίδρυσή της.
 • Η Επιχορήγηση δεν μπορεί υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης).
 • Το κατ' έτος χορηγού?ενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
 • Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).
 • Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση μόνο της Επιχορήγησης των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά ενίσχυσης που χορηγούνται επί των Ενισχυόμενων Δαπανών (Α. Δαπάνες Ίδρυσης & Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) κάθε ενός εκ των 5 πρώτων ετών της επένδυσης:

Τρόπος χρηματοδότησης

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Τα πάγια της επένδυσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

 • Είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων.
 • Είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (τραπεζικό δάνειο).
 • Είτε μέσω κρατικής ενίσχυσης (στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί σε κάποιο άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων).

Ο φορέας οφείλει να προσκομίσει παραστατικά που θα τεκμηριώνουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει τουλάχιστον το 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου -εξαιρουμένων των: α) δαπανών Leasing, και β) δαπανών για μισθώματα κτιρίων & μηχανημάτων- με έναν από τους παραπάνω τρόπους.   

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.

Δαπάνες που συνθέτουν το Κόστος Επένδυσης - Ενισχυόμενες Δαπάνες

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάκριση μεταξύ των: α) δαπανών που συνθέτουν το Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου και β) Ενισχυόμενων δαπανών, στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων.

Με τον (α) όρο των δαπανών που συνθέτουν το Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου εννοείται το σύνολο των δαπανών που στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 διαμορφώνουν το κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι:

i. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία

 • Δαπάνες κατασκευής ή αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Δαπάνες αγοράς & εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού.

ii. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

 • Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Άδειες εκμετάλλευσης.
 • Μη νομικά κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.

iii. Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

 • Όπως ορίζονται στην ΥΑ 17297.

iv. Δαπάνες Μίσθωσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Παραγωγής.

v. Αξία πάγιου εξοπλισμού που αποκτάται με σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Με τον (β) όρο των Ενισχυόμενων δαπανών εννοείται το σύνολο των δαπανών που μπορούν να ενισχυθούν στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων όπως αναλύθηκαν παραπάνω (ενότητα Τι χρηματοδοτείται)


Κ.Α.Δ. που ωφελούνται: ΌλοιΚ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται: 

αΑπό το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011 εξαιρούνται οι ακόλουθοι κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας (βάσει της «Εθνικής Ονο?ατολογίας Οικονο?ικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθ?οί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008»):

 • 35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα
 • 41 Κατασκευές Κτιρίων
 • 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λι?ενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λι?ενικές κατασκευές)
 • 43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
 • 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 • 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
 • 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
 • 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • 78 Δραστηριότητες απασχόλησης
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
 • 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
 • 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 85 Εκπαίδευση
 • 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 • 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 • 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94 Δραστηριότητες οργανώσεων
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 • 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
 • 99  Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
β. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:
 • Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας
 • Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δη?όσιο ή ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ?ού ?ε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λα?βάνουν επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν ?ε τη νομική μορφή της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, ?ε την εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).
γ. Ειδικότερα για τον τομέα του Τουρισμού, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισ?ό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθ?ίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3 αστέρων, εκτός από τις επενδύσεις Τουρισμού Υγείας.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές ?ονάδες κατηγορίας μικρότερης των 3 αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισ?ού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθ?ίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3 αστέρων.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισ?ό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 6ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την η?ερο?ηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισ?ού της μονάδας.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισ?ό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτωνενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξαρτήτου κατηγορίας.
Περιφέρεια

Έτη (1ο - 3ο)

Έτη (4ο - 5ο)

Επιπλέον % (*)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία

35%

25%

+5%

Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Αττική

25%

15%

-

(*) Επιπλέον ποσοστό Ενίσχυσης για νησιά της Περιφέρειας με πληθυσμό < 5.000 κατοίκων