Παράταση υποβολής προτάσεων - Νέα ημερομηνία: 27/9/2010          

Περίληψη

Γενικός σκοπός του Προγρά??ατος είναι η δη?ιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτο?ίας και ενίσχυσης της επιχειρη?ατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του  συγκεκρι?ένου κλάδου.

Πιο συγκεκρι?ένα, ειδικοί στόχοι του Προγρά??ατος είναι:

 • Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συ?βάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
 • Έ?φαση στην ποιοτική αναβάθ?ιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Αναπροσανατολισ?ός της ?εταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέ?ενης αξίας.
 • Αναβάθ?ιση της επιχειρη?ατικής βάσης σε το?είς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρη?ατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες ?ορφές, εν προκει?ένω οι κλάδοι ΚΕΥΔ.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστη?α, ?ε έ?φαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
 • Ανάπτυξη και εφαρ?ογή τεχνολογικής και ?η τεχνολογικής καινοτο?ίας.
 • Επιχειρη?ατική αξιοποίηση του ζητή?ατος της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Διατήρηση ή / και αύξηση των θέσεων εργασίας. 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξι?ες προς χρη?ατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Είναι υφιστά?ενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτο?α και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισ?ού τα 43 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
 • Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
 • Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους ?έσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
 • Οι κύριες επιχειρη?ατικές δραστηριότητές τους είναι ?εταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην ?εταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών.
 • H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συ?περιλα?βανο?ένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγρα??α, επιχορηγήσεις ?ε τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Ως λήξη της τριετίας θεωρείται η η?ερο?ηνία ένταξης της πρότασης στο πρόγρα??α. Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων ?ε τον κανόνα De minimis, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα προγρά??ατα, η η?ερο?ηνία ένταξης σ' αυτά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση.
DOWNLOADS:
Οδηγός Προγράμματος
Έντυπο Υποβολής Πρότασης