Ενημερώνουμε τους υποψήφιους επενδυτές ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
 

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14:00.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  • 1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% για τις υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.
  • 2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:
  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.
  • Νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.
  • 3. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 400.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00 έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
  • 4. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μέχρι του ορίου 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του προγράμματος, το έντυπο υποβολής, καθώς και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης υπάρχουν αναρτημένα στου διαδικτυακούς τόπους: http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis  και http://www.efepae.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ: 210 6985210, τους εταίρους του και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο τηλ.: 801 11 36 300. Για την Πρέβεζα: 2682061609, 2682029414, Γραφείο Ενημέρωσης Επιχειρήσεων: Δωδώνης 47 Επιμελητήριο Πρέβεζας, Υπεύθυνη: Τσαουσίδου Κυριακή.