ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

 

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/ 29.06.2009 & 5954/02.07.2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος Δημόσιας Δαπάνης ύψους 6.250.000,00 Ευρώ, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ », (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 14-10-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.


Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 4/23.12.2010 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER, η Ο.Τ.Δ. θα προβεί εντός του Ιανουαρίου 2011 σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:


Α. Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στην οποία θα αναφέρεται η πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», και συγκεκριμένα:  


Για το Ν. Πρέβεζας: Δ. Φαναρίου, Δ. Λούρου (Δ.Δ. Λούρου, Στεφάνης, Ωρωπού),                      Δ. Ζαλόγγου, Δ. Φιλιππιάδας (Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας, Ν. Κερασούντας), Δ. Πάργας.

Για το Ν. Άρτας: Δ. Άρτας (Εκτός Δ.Δ.Άρτας), Δ. Βλαχέρνας, Δ.Φιλοθέης, Δ. Κομποτίου


Β. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα είναι συνολικού ποσού προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης  3.841.000 € και αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις:


Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων


Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων


Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες


Δράση L311-1:  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

Δράση L311-2:  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής Δράση L311-3:        Ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων

Δράση L311-4: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου ( όπως εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Δράση L311-5:  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

Δράση L311-6:  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο

Δράση L311-7: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων  παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση


Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων


Δράση L312-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων

Δράση L312-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Δράση L312-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση

Δράση L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας


Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων


Δράση L313-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

Δράση L313-6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής Δράση L313-8: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης)

Δράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» αυτού του υπομέτρου για τους δικαιούχους αυτού του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση γεωθερμίας, βιομάζας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση


Γ. Η αναλυτική πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα διατίθενται σε έντυπη και μαγνητική μορφή, στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ (Ο.Τ.Δ.), Δ/νση: Λασκαράτου - περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα,  τηλ.2682089150 & 2682089151 καθώς επίσης και στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ  στην Άρτα  Δ/νση: Μοστραίων & Αμβρακίας 1 Τ.Κ. 47100, Άρτα , τηλ. 2681077115 & 2681021527 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: http://www.etanam.gr/ στην οποία είναι διαθέσιμο το τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων θα είναι η 8η Απριλίου 2011 και ώρα 14:00.

Δ. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ», είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. « ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ », Δ/νση: Λασκαράτου - περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα. 

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας.

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας και της αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο) και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το έντυπο πρωτότυπο.

Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του.

Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στα τηλέφωνα 2682089150-151 & 2681077115 από τον κ. Γεωργίου Ιωάννη, και την κα Σταμάτη Ανθή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.