Περίληψη Ανοικτής Πρόσκλησης
για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Συνδικαιούχου
της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας 
με κωδικό ΟΠΣ 5035056

 


Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
  • Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ)
  • Τη με αρ. πρωτ. 4383/1445/Α3/28.6.2019 (ΑΔΑ: ΩΜ5Π465ΧΙ8-Γ6E) Απόφαση για την ένταξη της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας", όπως ισχύει
  • Τη με αριθμ. 8/11.11.2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας" με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", την ένταξη στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Πρέβεζας του ποσού δημόσιας δαπάνης που αναλογεί στον Συνδικαιούχο (Επιμελητήριο Πρέβεζας) και αναφέρεται στη πράξη "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας" με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Μπούρη για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας" με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" και την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (17) "Ενίσχυση Συνδικαιούχου με Προσωπικό" της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας", με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5035056.

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος


για τη σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού και ενός (1) Οικονομολόγου, προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες ως μέλη της Ομάδας Έργου.

Τα στελέχη Υποστήριξης του έργου "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Πρέβεζας" θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 20 μηνών από την υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για το Υποέργο 17 είναι 44.640,00€.

Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να υποβάλλουν κλειστούς φακέλους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, επί της Δωδώνης 47, Πρέβεζα 48100 μέχρι τις 15/03/2020 και ώρα 12:00 με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης
του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Συνδικαιούχου της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας" με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποέργο 17)

 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας www.prevezachamber.gr 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2682029414 (εσωτ.3) κα Ιππολύτη Μακρή. Η αναλυτική ανοικτή πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στη διεύθυνση www.prevezachamber.gr

 

    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Ιωάννης Μπούρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOADS:
Προκήρυξη