ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε (Υ.Μ.Σ)

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος προσέρχεται στο Τμήμα Υ.Μ.Σ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Καταστατικό Σύστασης Νομικού Προσώπου (δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Μισθωτήριο  θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου,  θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Φωτοτυπίες Ταυτοτήτων εταίρων.

4. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξουσιοδότησης για τον ορισμό του εκπροσώπου (Υπόδειγμα 1) ή  Συμπλήρωση Ορισμού Αντικλήτου (Υπόδειγμα 5).

5. Συμπλήρωση της Παροχής Εντολής-Πληρεξουσιότητας προς την Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιρίας (Υπόδειγμα 3).

6.  Συμπλήρωση του εντύπου Μ1 του Τaxis, αν οι εταίροι δεν έχουν ΑΦΜ.

7. Συμπλήρωση των εντύπων Μ3, Μ7 και Μ8 ( καθώς επίσης και Μ6 αν απαιτείται) του Taxis

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Υ.Μ.Σ  του Επιμελητηρίου κ.Μαρία Καχριμάνη και κ.Ευαγγελία Νάσκαρη, τηλ:2682029414, φαξ:2682029283 και email: mariak@prevezachamber.gr  και evagelia@prevezachamber.gr 

DOWNLOADS:
Μ1
Μ3
Μ6
Μ7
Μ8
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 3
Υπόδειγμα 5
Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ
Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ