ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε (Υ.Μ.Σ)

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος προσέρχεται στο Τμήμα Υ.Μ.Σ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Καταστατικό Σύστασης Νομικού Προσώπου (δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Μισθωτήριο  θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου,  θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Αστυνομικές ταυτότητες ή ακριβές αντίγραφα επικυρωμένα.

4. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξουσιοδότησης για τον ορισμό του εκπροσώπου (Υπόδειγμα 1) ή  Συμπλήρωση Ορισμού Αντικλήτου (Υπόδειγμα 5).

5. Συμπλήρωση της Παροχής Εντολής-Πληρεξουσιότητας προς την Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιρίας (Υπόδειγμα 3).

6.  Συμπλήρωση του εντύπου Μ1 του Τaxis, αν οι εταίροι δεν έχουν ΑΦΜ.

7. Συμπλήρωση των εντύπων Μ3, Μ7 και Μ8 ( καθώς επίσης και Μ6 αν απαιτείται) του Taxis

8. Συμπλήρωση του εντύπου της Δήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

9. Κόστος σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Υ.Μ.Σ  του Επιμελητηρίου κ.Μαρία Καχριμάνη και κ.Ευαγγελία Νάσκαρη, τηλ:2682029414, φαξ:2682029283 και e’mail: mariak@prevezachamber.gr  και evagelia@prevezachamber.gr 

DOWNLOADS:
Αναγγελία Εγγραφής-Επανεγγραφής ΟΑΕΕ
Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
Κόστος Σύστασης
Μ1
Μ3
Μ6
Μ7
Μ8
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 3
Υπόδειγμα 5