ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Καταστατικό Σύστασης Νομικού Προσώπου (δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο
 • Εναλλακτικά σε περίπτωση Ι.Κ.Ε.: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου του ν. 1599/86 που να φέρει το γνήσιο της υπογραφής για την έδρα της υπό σύστασης εταιρείας εκ μέρους των ιδρυτών (να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύστασης εταιρείας, η διάρκεια μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται)
 • Φωτοτυπίες Ταυτοτήτων εταίρων
 • Εξουσιοδοτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τον ορισμό του εκπροσώπου η οποία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους του εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής (Υπόδειγμα 1) ή  Δηλωση εφόσον στην ΥΜΣ προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος (Υπόδειγμα 5)
 • Εντολή - Υπεύθυνη Δήλωση των ιδρυτών ή του εκπροσώπου για την σύσταση εταιρίας (Υπόδειγμα 3)
 • Συμπλήρωση των εντύπων Μ3, Μ7 και Μ8 (καθώς επίσης και Μ6 αν απαιτείται) του Taxis

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα (σε φωττοτυπία).
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους εκτός Ε.Ε., που θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα "Δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. /μεταβολής ατομικών στοιχείων" Μ1 και Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου Μ7 όπου απαιτείται για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσψπο της εταιρείας
 • Απόφαση Γ.Σ. στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην υπό ίδρυση εταιρεία
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπιση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Καταστατικό που φέρει τη σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
 • Πιστοποιητικό ναρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία aposille
 • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα Μ3 και Μ7, προκειμένου να του χορηγηθεί ΑΦΜ
 • Πρακτικό Απόφασης της Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την συμμετοχή της αλλοδαπής στην υπό σύσταση Ελληνικής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υ.Μ.Σ του Επιμελητηρίου κ. Μαρία Καχριμάνη (Εσωτερικό 3) και κ. Ευαγγελία Νάσκαρη (Εσωτερικό 2), τηλ:2682029414, φαξ:2682029283 και email: mariak@prevezachamber.gr και evagelia@prevezachamber.gr 

DOWNLOADS:
Μ1
Μ3
Μ6
Μ7
Μ8
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 3
Υπόδειγμα 5
Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ
Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ
Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΚΕ
Υπεύθυνη Δήλωση